Kursdaten 2018

18. Januar WK - Führung
7. Februar   WK - Sirenentest
16. März  WK - Führung
4. Mai WK - Führung
4. Juni - 8. Juni WK - Einsatz
20. Juli WK - Führung
23. August WK - Führung
24. Sep - 28. Sep WK - Einsatz
27. Oktober WK - Führung
16. November WK - Führung